Yönetmelik

AKÇAM Yönetmeliği

I. BÖLÜM

Kuruluş, Amaç ve Görevler

Kuruluş

Madde 1- Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, “Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM)” kurulmuştur.

Amaç

Madde 2- Ekosfer merkezli bir yaklaşımla, doğal ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi, doğal kaynakların ekolojik ilkelere uygun olarak kullanılmasının sağlanması, her türden çevre kirliliğinin önlenmesi için stratejiler geliştirilmesi, projeler üretilmesi ve uygulanması, politikalar geliştirilmesi, raporlar hazırlanması, çevre bilinci kapsamında ekolojik düşünme alışkanlığının geliştirilmesi ve yaşama biçimine dönüştürülmesi, ekolojik ahlakın yaygınlaştırılması için Üniversite içi ve dışında eğitim-öğretim ve yayın çalışmalarında bulunulması, araştırma ve uygulama çalışmalarında uzaktan algılama tekniklerinin kullanımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, çok kapsamlı olan ekoloji ve Çevre Bilimleri konularında yörenin özelliklerini dikkate alarak Karst ve Speoloji araştırmaları, güneş ve güneş enerjisi araştırmaları, su kaynakları araştırmaları, bitki kaynakları araştırmaları, toprak kaynakları araştırmaları, inşa edilmiş ekosistemler araştırmaları, atık yönetimi araştırmaları, atmosfer araştırmaları, deniz bilimleri araştırmaları, hayvan kaynakları araştırmaları vb. çalışma grupları kurarak bilgi ve teknoloji üretimini hızlandırmak.

Görevler

Madde 3- Merkezin görevleri şunlardır:

 1. Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel çevresi ile ilgili değerlerin belirlenmesi ve korunması için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla çeşitli bakanlık temsilcileri, belediyeler, gönüllü kuruluşlar, araştırma kurumları ve diğer üniversitelerle ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak,
 2. Ekoloji ve çevre konuları ile ilgili kongre, panel, seminer, konferans, yaz okulları ve kurslar düzenlemek, düzenlenenlere katımak ve üniversite eleman ve öğrencilerinin katılımını sağlamak, toplumu çevre konusunda bilgilendirmek, Üniversitede, okullarda, kamuoyunda çevre bilincinin yaratılması faaliyetlerinde bulunmak,
 3. Ekoloji ve çevre ile ilgili her türlü dökümantasyonu sağlamak, bunlardan Üniversite kamuoyunun yararlanmasınıgerçekleştirmek, Üniversite dışından gelen çevre ile ilgili yayın, duyuru, toplantı ve projeleri Üniversite birimlerine duyurmak, aynı şekilde Üniversitenin çevre faaliyetlerini diğer kurumlara duyurmak,
 4. Ekoloji ve çevre sorunlarının saptanması ve çözümü için bölge düzeyinde danışmanlık hizmeti vermek,
 5. Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan çevreye ilişkin araştırma ve uygulama projeleri için maddi destek sağlamak,
 6. Üniversitenin farklı birimlerinde çevreyi iyileştirici, koruyucu araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve desteklemek, üniversiteler, birimler ve disiplinler arasında eşgüdüm sağlamak, diğer benzer yurtiçi, yurtdışı araştırma ve akademik kuruluşlarla ortak çalışmaların yürütülmesini gerçekleştirmek,
 7. Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek bedeli karşılığında, özel ve kamu kuruluşlarının istemi üzerine, çevre ile ilgili araştırma ve uygulama projeleri, çevre ve atık denetimi, çevre etki değerlendirilmesi, eğitim kursları yapmak ve yaptırmak,
 8. Üniversitede çevre sorunları konusunda araştırma ve uygulama yapacak olan öğretim elemanları ve öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek, bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve ilgili olanakları hazırlamak, Üniversitede çevre konularındaki mezuniyet öncesi ve sonrası eğitime katkıda bulunmak,
 9. Çevre konularında eğitim ve öğretim görmek ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurtdışına gitmek isteyen öğrenci ve öğretim elemanlarına destek vermek, gerekli ilişkileri kurarak burslar sağlamak, yurtdışından bu amaçla gelenlere yardımcı olmak,
 10. Çevre araştırma ve uygulamalarıyla ilgili gerekli laboratuvar, atölye ve diğer tesisleri kurmak veya Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar, benzer tesisler ve elemanlardan çevre araştırma ve uygulamaları için yararlanılmasını sağlamak,
 11. Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanunu amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

II. BÖLÜM

Merkezin Organları

Madde 4- Merkezin Organları; Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.

Merkez Müdürü

Madde 5- Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Merkezin amaçları konusunda çalışmalarıyla temayüz etmiş, kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 2 (iki) yıl için atanır. Süresi biten Müdür tekrar atanabileceği gibi, gerek duyulduğu zaman görev süresi dolmadan atanmasındaki usule göre görevden alınabilir. Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden birisini Müdür Yardımcısı olarak seçer. Merkez Müdürü, görevi başında olamdığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder. Göreve vekalet 6 (altı) aydan fazla sürerse, yeni bir Merkez Müdürü atanır.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 6- Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek.
 2. Yönetim Kurulu kararlarını, bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
 3. Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.
 4. Yönetim Kurulunun hazırladığı Merkezin yıllık bütçesini ve yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

Madde 7- Merkez Yönetim Kurulu, doğal üye olan Merkez Müdürü dahil 5 (beş) kişiden oluşur. Diğer üyeler, çevre konusunda uzman, tam gün çalışan, Müdürün önereceği iki misli öğretim elemanı adayı arasından Rektör tarafından seçilerek, 2 (iki) yıl için görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir. Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir, gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8- Merkez Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
 2. Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
 3. Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirme için Rektörlüğe sunmak.
 4. Araştırma ve uygulama projelerini, burs, kurs, eğitim önerilerini, bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi ve üniversite birimlerini belirlemek.
 5. Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak.
 6. Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışma, proje ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek.
 7. Merkeze atanacak idari ve teknik personelin seçimini yapmak.

Danışma Kurulu

Madde 9- Merkez Danışma Kurulu, doğal üyeler olan Yönetim Kurulu Üyeleri ile çevre konularında bilgi, deneyim ve beceri sahibi, Üniversite içi ya da dışından, Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenmiş kişilerden oluşur. Sadece Yönetim Kurulu Üyeleri, Danışma Kuruluna üye önerebilirler. Adaylar, Yönetim Kurulu Kararıyla bir yıllık süre için Danışma Kurulu Üyeliğine seçilebilirler. Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün yazılı daveti üzerine en geç 3 (üç) ayda bir toplanır.

DanışmaKurulunun Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10- Merkez Danışma Kurulu, Merkezin çalışma programının hazırlanmasına katkı sağlar ve çalışma önceliklerinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

Madde 11- Uluslar arası kullanımlarda Merkezin adı “Center For Ecological Studies (CES)” olarak ifade edilir.

Madde 12- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı usulüne göre tahsis edilen kadrolara yapılan atamalar ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ve gerektiğinde ücreti Merkez Döner Sermayesinden ödenmek üzere sözleşmeli personelce karşılanır.

Mali Hükümler

Madde 13- Merkezin gelirleri şunlardır:

 1. Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler.
 2. Döner Sermaye gelirleri.
 3. Merkeze yapılacak her türlü bağış.

Madde 14- Merkezin giderleri şunlardır:

 1. Faaliyet konularının uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler.
 2. Yönetim ve personel giderleri.
 3. Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacak diğer harcamalar.

Madde 15- Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde, Merkezin Döner Sermaye Yönetmeliği Hükümleri uygulanır.

Madde 16- Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Madde 17- Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör, ita amirliği yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Madde 18- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Madde 19- Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte girer.

Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevi, toplum ve çevre sağlığını tehdit edebilecek her türlü problemi oluşmadan önlemek, mevcut sorunları tespit etmek ve çözümler bulmaktır. Gönüllülerin katılımına imkan veren projelerimiz ile çalışmalarımıza dinamizm katmayı ve çevre sorunlarına olan toplumsal farkındalığı arttırmayı hedeflemektedir. Temiz çevrenin bir toplumsal hak olduğunun bilincinde olan merkezimiz ayrıca şehrimizin önemli geçim kaynaklarından olan tarım ve turizmin de sürdürülebilmesinin bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı olduğunu anlatmayı kendine görev bilmiştir. Üniversitemizin sanat, bilim ve teknoloji alanındaki tecrübelerini çevre sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda etkili şekilde kullanarak hem bölgemiz için hem de ülkemiz için örnek teşkil etmeyi istemektedir.

Vizyon

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi çözüm üretmede üniversitesinin kurumsal tecrübe ve imkanlarını en son evrensel yöntemler ile birlikte kullanacaktır. Merkez, çevre sorunları ile ilgili çalışmaları hızlandıracak ve disiplinler arası çalışmalar yapmaya imkan sağlayan bir platform görevi görecektir. Her yıl geleneksel olarak verdiği çevre hizmet ödüllerini teşvik ve takdir amacıyla kullanarak yeni çevre gönüllülerini cesaretlendirecektir. Çevre sorunlarının tespiti ve boyutlarını ortaya koymada gerekli laboratuvar hizmetlerini gerçekleştirerek sorunların ve çözümlerin bilimsel zeminde tartışılmasına imkan sağlayacaktır. Her yaştan gönüllülere çevre eğitimi vererek toplumsal bilinci arttırmanın yanında çevre ile ilgili yayınlar üreterek mümkün olan en çok insana ulaşacaktır. İhtiyaç duyulduğunda sahip olduğu tecrübeyi paylaşmayı vazife bilecektir. Ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile birlikte yürüteceği çevre projeleri ile çözüme katkı sağlamanın yanında tecrübe değişimine imkan sağlayacaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs /Antalya
Tel: 00902422275360
Tel: